Maritha

"Du säger att jag har en liten värld, men den är snygg och full av flärd!"

Basala hygienrutiner

Kategori: Sjukvård

Du som anställd kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera den du vårdar eller dina arbetskamrater. Den du vårdar är på grund av sjukdom, ålder eller behandling mer infektionskänslig än dina friska arbetskamrater.

Händer, kläder, hår och smycken kan utgöra smittvägar för indirekt kontaktsmitta.
Var därför alltid noga med din personliga hygien när du arbetar i vården.

Basala hygienrutiner ska gälla överallt där vård och omsorg bedrivs.

Syftet är att förhindra smitta

 • från patient till personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta)
 • mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta).

  I basala hygienrutiner ingår
 • handhygien, det vill säga alltid handdesinfektion, ibland också handtvätt
 • handskar
 • skyddskläder: engångs plastförkläde eller skyddsrock
 • ibland stänkskydd: munskydd, skyddsglasögon/visir.
(Tidigare använde vi begreppet Barriärvård, men detta utgår eftersom det gav upphov till många missförstånd.)

Handhygien

 • Händerna ska desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter alla vård- och undersökningssituationer, även om handskar använts.
 • Ringar, armband eller armbandsur får inte användas. Dessa samlar mikroorganismer och hindrar god handhygien.
 • Håll naglarna korta och använd inte färgat nagellack eller lösnaglar. Långa, vassa naglar riskerar att åstadkomma hål i handskar och färgat nagellack kan dölja smuts.
 • Använd vid behov handbalsam för att förebygga torra och nariga händer. Handbalsam används i samband med längre raster, eller på fritiden efter arbetspassets slut.
 • Handtvätt


  Tvätta endast händerna med tvål och vatten:
  * När de är smutsiga så att det syns eller känns
  * Vid misstanke om virusorsakad diarré.

  Handskar i vården


  Använd_handskar
  Handskar
  Använd alltid handskar vid kontakt med kräkning, urin, avföring, blod och sekret. Kasta handskarna direkt efter användning.

  Observera
  Viktigt
  Tänk på att handskar blir förorenade utanpå och då sprider smitta på samma sätt som den obehandskade handen.

  Observera
  Viktigt
  Berör inte omväxlande smutsigt och rent, även om du har handskar på händerna. Byt handskar mellan olika vårdmoment hos samma patient.

  Observera
  Viktigt
  Byt handskar mellan patienter.

 • Händerna ska inte utsättas för handskar under längre tid och oftare än nödvändigt, eftersom risken för kontakteksem då ökar.

 • Förkläde/skyddsrock


  Använd_skyddskläder
  Skyddsrock
  • Engångs plastförkläde eller skyddsrock ska användas vid direktkontakt med patienten eller patientens säng samt vid hantering av smutsiga föremål. Exempel på detta är bäddning, personlig omvårdnad, invasiva undersökningar och behandlingar.
   invasiv = undersökning/behandling där instrument sticks in i kroppen

  • Vid arbete där du riskerar att bli våt, använd plastförkläde eller skyddsrock av vätskeavvisande/vätsketätt material.

  • Plastförklädet är patientbundet och engångs.

  • Skyddsrocken är patientbunden. Den byts dagligen och då den blivit synligt smutsig eller fuktig.


  Arbetsdräkt


  Alla personalkategorier ska använda kortärmad arbetsdräkt i patientnära vårdarbete.

  Arbetsdräkten:

  • tillhandahålls av arbetsgivaren
  • används endast på arbetsplatsen
  • byts helst dagligen samt då den blivit våt eller synligt förorenad.
  • ska tvättas vid minst +60oC. Arbetsgivaren ansvarar í de flesta fall för tvätt av arbetsdräkten.

   Kortärmad ren tröja/skjorta får användas under arbetsdräkten.

  Hår


  Långt hår och skägg ska fästas upp då du arbetar i vården. Håret kan vara en smittväg för indirekt kontaktsmitta. Om du är bärare av stafylokocker kan även dina hårstrån sprida smitta. Om du använder huvudduk ska den fästas upp och tvättas dagligen.
  På vissa arbetsplatser som storkök, operationssal och sterilcentral krävs hårskydd.


  Smycken


  Ringar, armband och armbandsur ska inte användas i samband med vårdarbete. De samlar bakterier och förhindrar god handhygien. De kan även skada patienten.
  Örhängen och andra smycken i piercade hål kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet. Piercing är en risk för kontaktsmitta via händerna om hålet är infekterat, men utgör ingen påvisad smittrisk om hålet är läkt. Kontakta arbetsledaren för bedömning.


  Infekterade sår hos personal

  Om du har ett infekterat sår, nagelbandsinfektion eller dylikt ska du alltid rapportera detta till arbetsledaren som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Infekterade sår, även om de är små, är en viktig smittkälla för kliniska infektioner, särskilt med stafylokocker och grupp A-streptokocker.


  Multiresistenta bakterier hos personal

  Rapportera till arbetsledaren om du det senaste halvåret har arbetat eller sökt vård utanför Sverige, eller i annan sjukvård där multiresistenta bakterier förekommer1). Du kan då ha blivit smittbärare med till exempel MRSA.


  Mag-tarminfektion hos personal


  Observera
  Viktigt
  Du ska inte ha direkta vårdkontakter eller hantera mat då du har diarré.

  Om du har diarré eller andra tecken på mag-tarminfektion ska du stanna hemma och rapportera orsaken till arbetsledaren. Vid diarré är smittrisken stor, bland annat om du är infekterad med salmonella, shigella, calicivirus, rotavirus och giardia.


  Observera
  Viktigt
  Tänk på att många patienter inte tål starka dofter som parfym eller rök.


  Vår ständiga följeslagare i vården!

  Källor: Handbok för Hälso- och sjukvård och Smittskyddsinstitutet.se  Så; det låter väl inte så himla svårt att följa dessa rutiner?
  Det viktiga är ju just att låta dem bli just rutiner, så att det blir någonting som sitter i ryggmärgen, någonting man gör automatiskt. Så fungerar det på vår avdelning, och det är inga problem.

  Många skyller på att det är krångligt, och tar för lång tid. Att ta på sig ett förkläde tar ca 10 sekunder, beroende på hur stor vana och rutin man har, men ju oftare man gör det destor större vana, eller hur?
  Tar man på sig ett förkläde varje gång man ska arbeta nära patienten så vänjer man sig ganska snabbt...
  Ett par handskar tar inte mer än 3-5 sekunder att ta på sig; vem har inte den tiden?

  sedan har vi ju kostnadsaspekten, som många drar till med för att "slippa undan" de basala hygienrutinerna...
  Vad är kostanaden för ett par handskar och ett förkläde jämfört med ett vårddygn på sjukhus?
  Hur många patienter stannar bara ett dygn på sjukhus? På infektion är det inte många- där måste de flesta vara inlagda 3-8 dygn innan de har hämtat sig så pass att de kan skrivas ut. Jämför den kostnaden med de ören man får betala för ett par handskar och ett förkläde. Lägg dessutom till kostnaden för antibiotika, först i injektionsform och därefter tabletter, dropp, samt ev. kortison och andra läkemedel som patienten kan behöva under sin vårdtid på sjukhuset; det blir ganska många förkläden och handskar det...

  Sedan kan jag inte för mitt liv förstå hur vissa människor vill stå och byta blöjor eller torka avföring eller byta uridom på en patient utan att ha på sig förkläde och handskar!
  Jag tycker att kroppsvätskor och intimhygien är äckligt, och vill inte ta i dem utan barriärer!

  Om du inte tänker på dig själv, att du kan bli smittad av någonting, så tänk för Guds skull på patienten, som du är där för att hjälpa! Det är väl ändå inte din önskan att han/hon ska bli smittad av någon sjukdom bara för att du har slarvat med hygienrutinerna?!
  Sådana här högar med handskar gör vi åt..=)

  ESBL

  Kategori: Sjukvård

  Döm om min förvåning när kommer hem från jobbet nu på morgonen, slår på text-TV och läser på flera kanaler om hur fort ESBL sprids i landet!
  Det rapporteras nu dubbelt så många fall av ESBL som dess grampositiva motsvarighet; MRSA.

  På smittskyddsinstitutet.se skriver de följande om ESBL:

  Sjukdomsinformation om extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)


  Annan benämning
  : Tarmbakterier som bildar "Extended Spectrum Beta-Lactamase".

  Gramnegativa tarmbakterier som producerar ESBL är ett växande antibiotikaresistensproblem inom främst sjukvården men även inom andra vårdformer som t.ex. äldreboenden. Patienter som är infekterade med dessa bakterier riskerar att svara dåligt vid behandling med många viktiga betalaktamantibiotika, till vilka bl.a. penicillinerna och cefalosporinerna hör.


  Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

  Betalaktamas är ett enzym, välkänt sedan länge, som bryter ner många betalaktamantibiotika. Betalaktamaser med utvidgat spektrum, så kallade ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamases), är enzymer som medför resistens både mot de traditionellt betalaktamasresistenta penicillinerna men också mot de flesta betalaktamasresistenta cefalosporinerna. Många olika ESBL-enzymer har kunnat identifieras. ESBL är ofta lokaliserade på s.k. plasmider, vilka kan överföras mellan olika släkten av gramnegativa bakterier (s.k. smittsam resistens).

  ESBL påvisade först hos bakterien Escherichia coli men enzymerna har sedan kunnat påvisas hos många andra gramnegativa tarmbakterier, främst inom släktena Klebsiella och Enterobacter men även hos Proteus och Pseudomonas.

  Idag finns det endast en grupp av betalaktamantibiotika (gruppen karbapenemer) som ESBL-bildande bakterier fortfarande är känsliga för. En karbapenem har ibland varit det enda antibiotikabehandlingsalternativet.

  Det finns ett tydligt samband mellan ett högt antibiotikatryck, framför allt hög användning av cefalosporiner med brett spektrum, och utvecklingen/spridningen av ESBL-resistens. Patienter med kvarsittande urinkateter (KAD) är överrepresenterade i flertalet ESBL-studier.

  Spridningsvägarna för ESBL-bildande bakterier skiljer sig på intet sätt från spridningen av andra tarmbakterier. Det handlar främst om kontakt - främst indirekt, t.ex. via en vårdpersonals händer. Vid bristande följsamhet av basala hygienrutiner kan förorenade händer och kläder föra smittan från en patient till nästa. Direkt smitta mellan patienter kan också förekomma. Dåligt rengjord sanitär utrustning/instrument, undermålig städning, överbeläggningar etc. bidrar till smittspridningen.

  Bakteriestammar som bär på ESBL är mycket vanliga utomlands, i många länder mycket vanligare än i Sverige. Under senare år har flera rapporter om sjukhusutbrott rapporterats (s.k. nosokomiala utbrott), t.ex. från brännskadeavdelningar, rehabiliteringsavdelningar, urologiska avdelningar och nyföddhetsavdelningar.


  Allmänt förebyggande åtgärder

  Noggranna hygienrutiner skall tillämpas i alla vårdsituationer och i alla vårdmiljöer. Patienter som är bärare av, eller som kan misstänkas vara ESBL-bärare bör vårdas på enkelrum.


  Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

  Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI) endast via det mikrobiologiska laboratoriet - någon klinisk anmälan är ej nödvändig. All handläggning och utredning av patienter med ESBL-bildande bakterier bör ske i samråd med vårdhygienisk expertis


  Kommentarer

  Sedan början av år 2005 har man vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala haft en spridning inom sjukhusmiljön av främst en klon av Klebsiella pneumoniae. Det är många olika kliniker som har drabbats och en väsentlig orsak till smittspridningen anses har varit en bristande följsamhet till anbefallda hygienrutiner.  Då kan man ju undra när vårdpersonalen ska lära sig att tillämpa de basala hygienrutinerna?!
  Hur många olika multiresistena bakterier ska vara tvungna att spridas för att personalen ska inse att de har del i det?
  Hur många patienter ska behöva bli bärare för livet (av MRSA)?

  Idol, Facebook och Jack Sparrows tolkning av Grace Kelly...

  Kategori: Det dagliga livet

  Jag får väl också ta och skriva ett par rader om Idol, även om jag inte har sett så mycket av det, pga mitt nattarbete... Hur som helst så gjorde Daniel en helskön tolkning av Grace Kelly, och Sam har en skön röst!
  Sedan undrar jag vart Tomas tog vägen; han var ju skitbra!
  ...Nu har jag lyssnat lite mer här på nätet och jag lägger till en favorit: Amanda!

  En debatt rasar i bloggvärlden om huruvida Facebook är sänt från himlen eller helvetet, eftersom jag är ateist så tror jag inte på någotdera, men jag tycker att Facebook är kul; det är roligt att hålla/återfå kontakten med gamla och nya vänner och bekanta!

  Jack Sparrow har också tolkat Grace Kelly...

  Örongodis!

  Kategori: Musik

  Nu när jag äntligen har lärt mig att publicera youtube-klipp så måste jag givetvis bjuda på lite örongodis, så luta Er tillbaks och njut!

  Lars Winnerbäck- Kom.

  Marit Bergman- No Party to go to.

  Pink- Who knew

  Plain White T's- Hey there Delilah

  Life goes on...

  Kategori: Det dagliga livet

  Förkylningen bråkar med mig; det har blivit värre igen...
  Det verkar som om min fföraning om att det kommer ta ca 3-4 veckor att bli helt frisk från den kommer att besannas. Gör därför inte speciellt mycket; tittar på en massa filmer, som ni märker..;)

  Vi har börjat att hålla föreläsningar för varandra på avdelningen; jag höll min föreläsning för första gången idag, och det kändes som om det gick bra; de sade efteråt att det var en bra föreläsning, så det får jag väl tro på.
  Det handlade om enteral nutrition, dvs sondmat. Föreläsningen kommer att läggas upp här imorgon natt, när jag är på jobbet (har den i jobbdatorn...). 
  Nästa föreläsningstillfälle är på fredag; vi ska hålla den två gånger för att så många som möjligt ska hinna lyssna.

  På fredag är det också dags för frisörbesök, det ska bli skönt; håret är just nu alldeles för långt och för tjockt, så det känns bara som en oformlig hjälm på huvudet; inte så snyggt, kanske...

  Hittade idag ett trevligt läppstift för vardagsbruk; fin diskret färg och så luktar/smakar det jordgubb, och det är ju en trevlig detalj..:)

  2115_LipTreatColor
    Fin rosa hylsa är det också..;)

  Nej, nu titta på en film till, kan ju inte gå och lägga mig än när jag ska jobba nästa natt...

  Tjejsnack v. 39

  Kategori: Tidsfördriv

  Sommaren 2007
  • Vad minns du mest (förutom regnet) från sommaren 2007?
   Att jag jobbade alldeles för mycket...

  • Har du haft en skön sommar? Motivera gärna!
   Inte precis, se ovan. Hade gärna rest till någon trevlig plats!

  • Har du rest något, var? eller stannat på hemmaplan?
   Varit hemma, och pendlat till Lidköping för jobb...

  • Är det viktigt för dig att ligga på stranden och få fin färg?
   Nej; blir bara rastlös på stranden, och får ingen färg ändå!
   Dessutom så har jag den här sommaren stiftat en mycket nära bekantskap med Malignt Melanom, och det är en ruskig sjukdom, som jag inte vill ha.

  • Vad är din favoritsyssla på sommaren?
   Grilla i goda vänners lag och promenera.
   Om jag hade en trädgård så skulle jag påta i den...

   image108

  50 first dates

  Kategori: Film

  En film med Adam Sandler och Drew Barrymore kan ju nästan inte bli dålig...
  En sådan kärlek och ett sådant tålamod måste bara uppmuntras!
  Filminfo:

  Filmen handlar om en man som träffar en mycket speciell kvinna. Hon har varit med i en bilolycka och har tappat sitt korttidsminne. Detta gör att varje gång de träffas, tror hon att det är för första gången...

  Rocky Balboa- Rocky 6

  Kategori: Film

  Om The wedding planner var en riktig tjejfilm så är väl Rocky Balboa en riktig grabbfilm...
  Mycket adrenalin, och sensmoralen är att man är aldrig för gammal för att göra det man innerst inne vill!           


  Det var många år sedan Rocky Balboa (Sylvester Stallone) stod i ringen och numera driver han sin egen deli där många av hans kunder bara kommer in för att höra på Rockys historier. När Rocky dock får erbjudandet från den nuvarande världsmästaren i tungvikt, Mason "The Line" Dixion (Antonio Tarver) att gå upp i en sista match kan han inte tacka nej. Nu måste Rocky komma i form igen efter en lång tids frånvarande från boxningen. Rocky får självklart hjälp ifrån sin vän Paulie (Burt Young) och sin son Rocky Jr (Milo Ventimiglia).  "It ain't over 'til it's over!"

  The wedding planner

  Kategori: Film

  En typisk förutsägbar men ändå småtrevlig romantisk tjejfilm.  Handling
  Upptagen med att i sitt yrkesliv planera societetens bröllop och koreografera andras kärleksliv hinner inte Mary med att tänka på sitt eget. Men kärleken söker upp henne, i form av den snygge doktor Steve. Mary kommer snart dock att upptäcka att hon brutit mot sin egen gyllene regel - att aldrig involvera sig med brudgummen.  Som bonus skapades en diskussion kring Jennifer Lopez, och vi var alla eniga om att tjejen är värd all respekt; duktig skådespelerska, utmärkt sångerska och bra dansare.
  Ser som bonus dessutom grymt bra ut, och verkar trots allt detta ha en väldigt sympatisk personlighet, och stå med båda fötterna på jorden!

              

  Det dagliga livet...

  Kategori: Det dagliga livet

  Är inne i en period av nattarbete igen; skönt!

  Idag fyller farfar 83 år; GRATTIS!
  Pga att jag har jobbat inatt, och ska jobba nästa natt igen så kan vi inte åka och gratulera honom förrän imorgon, men det går ju lika bra.

  http://home.koping.net/u2850a/Sussis%20hemsida/midsommar0410.jpg     http://firekick.blogg.se/images/flagga_1173682999.jpg

  Min och Andreas gemensamma serie i höst kommer att bli Heroes.
  En mycket bra serie, som är väldigt lik X-men i upplägget. Spännande att se hur den utvecklar sig!


  Alla superhjältarna samlade...

  Börjar att återvända till livet igen efter min fruktansvärda förkylning; har aldrig varit med om maken, att ligga däckad i flera dagar av en förkylning! Det är flera på jobbet som har haft samma sjukdom, och de säger exakt samma sak; det måste ha varit ett ovanligt ilsket virus!

  Tjejsnack v. 38

  Kategori: Tidsfördriv

  Yrken/karriär
  • Vilket yrke har du/studerar du till och varför valde du just det? Om du inte, vilket skulle du välja?
   Arbetar som sjuksköterska på infektionskliniken.

   Trivs du med ditt yrkesval/att du inte valde alls? Varför/varför inte?
   Tycker att jag har världens bästa yrke; man kan jobba inom så oerhört många vitt skilda områden, så det finns ingen risk att tröttna!
   Just infektionssjukvård är stimulerande därför att det många gånger är ett detektivarbete Det är många gånger som man inte vet vad felet är när patienten blir inlagd, utan man får använda sin fantasi och slutledningsförmåga, och ha en stor portion tålamod medan man väntar på att alla odlingssvar ska komma in.
   Dessutom så har vi ju patienter som egentligen tillhör alla olika specialiteter, fast de för tillfället har råkat få en infektion; det kan vara kardiologi, ordtopedi, lungmedicin, kirurgi osv osv...
   Många gånger så visar det sig i slutändan att patienten inte ens hade någon infektion, utan det var en cancer eller en reumatisk sjukdom som var orsak till att patienten mådde dåligt och hade feber!
   Detta innebär att jobbet sällan eller aldrig blir tråkigt!

  • Trivs du på din nuvarande arbetsplats/med dina nuvarande arbetsuppgifter, eller vad du än gör? Motivera!
   Stortrivs på avdelningen och med arbetskamraterna!
   För övrigt se föregående fråga.

  • Vilket yrke drömde du om att ha när du var liten? Varför just det?
   Inget särskilt, vad jag kan minnas.
   Har alltid varit väldigt realistisk, och har aldrig haft några orealistiska önskedrömmar när det gäller yrkesval )eller något annat, för den delen...); jag har alltid sett till att infria mina drömmar!

  • Har du möjlighet att göra karriär/vidareutbilda dig inom ditt yrke, och är det viktig för dig att kunna göra det? Varför/varför inte? Är du utan yrke osv, skulle du kunna tänka dig att klättra på karriärstegen?
   Det finns oändliga möjligheter!
   Det är oerhört viktigt att man kan utvecklas inom sitt yrke; det måste inte nödvädigtvis handla om att "göra karriär", men man måste kunna växa, och lära sig nya saker!

   image108

  Filosofisk kattunge...

  Kategori: Husdjuren

  image115

  image116

  Överkörd av ett godståg!

  Kategori: Aktuellt

  Läser på Aftonbladet.se om Christoffer, 18 år, som ramlade på järnvägsrälsen och blev överkörd av ett godståg... När polisen kom till olycksplatsen så trodde både de och tågföraren att det var ett djur som blivit påkört, så de stod och småpratade en liten stund innan de gick och såg efter, och hittade Christoffer.

  Båda hans ben och vänster arm blev krossade, där har han idag proteser. Ena benprotesen krånglar, den lossnar hela tiden, så han hoppas på titanskruvar, så att den ska sitta fast.
  Min reflektion är att han inte har speciellt snygga proteser, hoppas att det är för att de ska fungera bättre, annars är det dåligt!
  En ung kille ska få så naturtrogna proteser som bara går att tillverka, givetvis med bästa möjliga funktion!

  Många skulle nog deppa ihop alldeles i den situationen, men Christoffer verkar vara en väldigt stark kille, som försöker att se positivt på tillvaron, och göra det bästa av situationen. Nu ska han börja att använda en särskild paddelarm när han simmar, för att förbättra sina resultat.

  Imponerande!

  Matt Damon

  Kategori: Film

  En skådespelare som jag av  en slump har sett flera filmer av de senaste dagarna är Matt Damon.

  Måste erkänna att jag grovt har underskattat honom som skådespelare; killen är ju riktigt bra!
  Jag tror att det är den här "söt kille"- imagen han har fått som har avskräckt mig, och det var verkligen synd; jag har missat mycket!

  Inte minst i Bourne-filmerna, som trean har visat i helgen med anledning av att den avslutande delen av trilogin snart har biopremiär, gör Matt Damon en strålande insats; action när den är som bäst!

            

  Bygga hus?

  Kategori: Husköp

  Har pratat med min far; min expertrådgivare när det gäller husköpet.
  Han tycker inte att vi ska köpa det senaste huset vi har tittat på; det är för mycket som måste åtgärdas, och eftersom det är ett gammalt hus så är ju risken stor att det alltid dyker upp nya saker som vi måste reparera...

  Pappa rekommenderade oss att titta mer aktivt efter tomter, och ev. bygga ett "eget" hus.
  ju mer jag funderar över det, desto bättre låter det!
  Frågan är ju bara den uppenbara; blir det inte väldigt dyrt? Det återstår att kolla upp...

  Villa Saltö
  Kanske ett Götenehus..?

  Söta kattkompisar

  Kategori: Husdjuren

  Maja och Teal'c har blivit riktiga kompisar nu..:)

  image110
  Han följer efter henne till hennes favoritplatser...

  image113

  image111
  De putsar varandra...

  image112
  De busar...

  Ja, det känns riktigt roligt att de trivs så bra ihop!

  Förkyld!

  Kategori: Det dagliga livet

  Är förkyld till max för tillfället; inte så kul..:(
  Kände av det först när jag vaknade i förrgår, och sedan har det bara blivit värre.
  Ont i halsen, huvudet, öronen och över bihålorna, samt hosta, snuva och feberkänsla. Att jag dessutom är halvdöv gör ju inte saken bättre..:(
  Ringde idag och sjukskrev mig i helgen; det är bara att inse att jag inte kommer att klara att jobba i helgen! Dessutom så måste man ju tänka lite på patienterna; hur kul är det med en sjuksköterska som är precis genomförkyld, och smittar alla sina patienter?
  Nej, det är allt bättre att jag stannar hemma!

  förkyld?

  En spännande sak är i alla fall att vi var och tittade på ett nytt hus i tisdags. Det var väldigt trivsamt, men det hade några anmärkningar i besiktningen, som vi ska kolla upp hur omfattande de är. Håll tummarna för att de är små och lätta att åtgärda!

  Tjejsnack v. 37

  Kategori: Tidsfördriv

  Ditt Internetliv
  • Hur länge har du surfat runt/funnits på Internet med en egen sida?
   - Kommer faktiskt inte ihåg, sedan någon gång i våras...
   Det får bli en utmaning till läsarna; kolla upp när första inlägget skrevs!
  • Vilken/vilka webläsare använder du?
   Internet explorer, och/eller Microsoft Vista.
  • Vilken typ av sidor besöker du oftast, vilka är dina favoriter?
   Mailen så klart, och olika typer av communitys. Sedan kollar jag ofta upp olika medicinska saker...
  • Hur ofta kollar du dina mail/din gästbok etc?
   Det beror på hur mycket jag har att göra!  Minst en gång i alla fall.
  • Finns du på någon community eller något forum, vilken/vilka? Om inte, varför?
   Facebook- ett roligt sätt att hålla/återfå kontakten med gamla kompisar, som man kanske bor långt ifrån nu för tiden!
   Helgon- Hamnade där av en slump egentligen...

   image108

  En duva...

  Kategori: Det dagliga livet

                                      


  Vill skicka en duva till min patient som gick bort imorse.
  Vet att Du har det mycket bättre nu; Du hade det så svårt, och kämpade så hårt!


                         

  Vill också skicka en rad doftljus med härliga dofter till Dig!
  Jag kommer alltid att tänka på Dig när jag känner vissa dofter!

  Migrän

  Kategori: Sjukvård

  Har haft väldiga problem med min migrän i sommar.
  Jag är så känslig för väderleken; vid åskväder/mulet väder får jag genast migrän, och då förstår ni ju hur jag har det; det har ju inte varit annat än mulet i sommar!
  Dessutom så har jag haft neurologiska bortfalloch förlamningar i samband med migrän tidigare (det var tack vare det jag sökte hjälp, och diagnosen ställdes), så det känns ju lite nervöst också; man längtar ju inte precis efter att bli förlamad...

  Har försökt att jaga vårdcentralen ända sedan i juli, för att få prova förebyggande medicin, men det slutade efter mycket om och men med att de inte ville ta emot mig.
  Detta pga att jag är utredd på Sahlgrenska, och de har sagt att jag ska följas upp på medicinmottagningen på KSS!

  Så i fredags tog jag tjuren vid hornen och ringde till medicinmottagningen.
  Hamnade hos en sköterska som lät mycket skeptisk, och först hänvisade mig till vårdcentralen!
  Jag förklarade alla turer jag redan har tagit där; att de inte tar emot mig, och då gick hon motvilligt med på att vidarebefordra mitt ärende till en läkare.

  Så idag ringde min strokeläkare, som utredde mig på KSS innan jag remitterades till Sahlgrenska, där diagnosen ställdes. Jag blev jätteglad att han ringde trots att migrän egentligen inte hör till hans område, bara för att han ville följa upp mig! Han är alltid så snäll och omtänksam!
  Han skickade genast recept via e-recept, och det var inga problem alls!

  Hoppas nu bara att medicinen hjälper, och att jag slipper ha riktigt så mycket huvudvärk!

  http://liv.blogg.se/images/migran.jpg           http://liv.blogg.se/images/migran.jpg

  Sjukgymnastik

  Kategori: Kroppen

  Igår var jag hos min nya sjukgymnast för första gången. Jag har fått ett mycket positivt intryck, och ett stort förtroende för honom; det här känns som om det kommer att bli bra!

  Den förra sjukgymnasten jag var hos gav mig en enda övning, som jag skulle upprepa 10 ggr/timme hela den vakna tiden på dygnet; det känns inte riktigt realistiskt att gå ifrån en gång i timmen under arbetstid för att göra en övning... Dessutom så kände jag inte precis att den gjorde någon nytta.

  Den här sjukgymnasten frågade mig först ingående om mina problem; exakt var de sitter, när de uppkommer, vad som gör dem bättre/sämre osv...
  Han gjorde sedan en mycket noggrann undersökning, och jag fick göra en massa olika rörlighetstester, osv.

  Därefter konstaterade han följande:
  1) Jag har en sned rygg = skolios.
  - När jag gick i låg- och mellanstadiet så fick jag gå till skolläkaren några gånger om året och kolla det, men de sa ju aldrig någonting till mig om hur det såg ut, hur det utvecklades osv, så jag trodde att det hade försvunnit med åren.
  2) Jag är mycket överrörlig i ryggen, vilket medför att när jag rör mig i ytterlägena så blir ryggen instabil, och disken förskjuts så att den inte längre är centrerad, utan trycker på nerverna.
  Detta gör givetvis väldigt ont, och är orsaken till de perioder när jag har riktigt svåra smärtor i ryggen.
  3) Ovanstående problem gör att jag spänner musklerna i ryggen, och leder till smärtor i muskelfästena och musklerna: Allt blir en ond cirkel: Ju mer onta jag har desto mer spänner jag mig, och då får jag ännu mer ont!

  Efter denna noggranna genomgång så hann vi inte med mer igår, men jag ska tillbaks till honom redan på tisdag, och då ska jag få ett träningsprogram som är riktat för att träna de små musklerna mellan kotorna i ryggen, och de djupa magmusklerna, för att hjälpa till att stabilisera ryggen.

  Jag har fått i hemläxa att gå lugna promenader i 30-60 minuter per dag; absolut inga powerwalks, utan lugna njutningsfulla promenader i naturen!
  Jag får inte dansa eller träna andra typer av gruppträning inledningsvis.
  Jag får inte gå till massageterapeuten så länge jag går till sjukgymnasten, eftersom han vill veta exakt vad det är som orsakar hur jag mår; både vad som gör mig bättre, och vad som ev. gör mig sämre.
  Går jag samtidigt till massageterapeuten så vet vi ju inte om det är sjukgymnasten eller massageterapeuten som har orsakat förändringen.                                          http://www.sjukvardsradgivningen.se/admin/bildarkiv/Amnen/Kroppen_oversikt/l_ny-ryggrad.gif

   

  Liv och död

  Kategori: Eftertanke

  Är helt slut, har haft en tuff dag på jobbet...

  Funderar mycket över livets slutskede för tillfället; läser en kurs i ämnet, och det är aktuellt för mig även av andra skäl...

  Tror att det är bra för alla att med jämna mellanrum fundera över liv och död; jag har förstått att "gemene man" inte gör det...

  Av någon konstig orsak så är döden inte längre naturlig i vårt samhälle; det är någonting som till varje pris ska undvikas och skjutas upp in i det längsta, och när någon ändå dör så ses det som ett misslyckande.
  Blir lika fundersam varje gång som anhöriga till en patient ålder 90+ blir så förvånade om patienten dör...
  Surprise: Människan lever inte för evigt, och medelåldern i Sverige är för kvinnor 82,7 år, för män 78,4 år.

  Läser ju i tidningen med jämna mellanrum om "Agda, 87 år, dog av lunginflammation- Anhöriga förtvivlade: 'Mamma kan inte ha fått rätt vård- Hon dog ju av en enkel lunginflammation!' "
  Här kommer faktan: Lunginflammation är fortfarande en svår jukdom, som människor dör i varje dag!
  Det är den vanligaste sjukdomen hos oss på infektionskliniken, och det är inte alltför sällan som patienterna inte klarar av det, utan dör.
  Även unga och för övrigt friska personer drabbas hårt av en svår lunginflammation, och berättar att det tagit månader för dem att bli återställda. Då är det inte så konstigt att Agda 87 år, som sannolikt är hjärtsjuk på mer än ett sätt, och dessutom troligen har diabetes, och ev. haft en stroke, kanske inte alls klarar av det svåra slag som en svår lunginflammation (eller annan infektion för den delen, kan även vara tex urinvägsinfektion!) innebär!

  Nej, jag uppmanar alla att med jämna mellanrum fundera över liv och död; vad är Din inställning till döden? Vad tror Du händer när vi dör? Osv osv...
  På så sätt kan du vara bättre förberedd när du möter döden, för det kommer du att göra, förr eller senare... Sannolikt  så kommer det först att vara någon närstående som är döende och sedan dör, och då är det bra att ha funderat över sin egen inställning innan man står där vid en dödsbädd, och behöver vara stark för den döendes skull.

  Det enda vi vet säkert är att vi förr eller senare ska dö...

  http://www.fortunecity.se/svedala/laroverksgatan/84/duva.gif     http://joaquimsrequiem.blogg.se/images/doed_1137252769.gif    

  Ungdomar och sömntabletter

  Kategori: Eftertanke

  Har funderat mer och mer över det här med ungdomar och sömntabletter på sistone...
  Jag har känslan av att det blir allt vanligare att ungdomar äter både sömntabletter och lugnande medel som om det vore karameller; är det någon mer som har den känslan?

  På jobbet har vi ofta patienter som är i 20-årsåldern och helt friska för övrigt som ber om sömntabletter till natten, för att de inte kan somna, eller för att de sov dåligt förra natten eller något sådant.
  Detta oavsett om de har legat och sovit/dusat hela natten eller ej!

  Det bär mig emot att ge ungdomar sömntabletter!
  * Alla sover vi dåligt i perioder, och är man frisk för övrigt så kan man hantera det!
  * Om man ligger och sover/dusar hela dagen så kan inte nattsömnen bli speciellt god; det är helt naturligt!
  * Även om man är vaken på dagen, men är sängliggande hela dagen och bara tittar på TV eller pratar i telefon så
     kan inte heller då nattsömnen bli god, efter som kroppen inte har ansträngt sig någonting alls, utan ändå vilat
     hela dagen!  Jag får känslan av att ungdomar idag (det låter som om jag vore i 80-årsåldern...) tror att livet alltid ska vara på topp, men surprise, surprise; det är det inte för någon av oss!
  Alla har vi våra toppar och dalar, och de hör livet till; man får lära sig att hantera det!

  Sedan så har jag full respekt för dem som faktiskt har olika typer av psykiska problem; det är inte er jag talar om nu, och det tror jag att ni vet. Nej, dem jag talar om är dem som säger/tror att de har en depression (som givetvis måste behandlas med allehanda antidepressiva och lugnade/ångestdämpande medel/sömntabletter) så fort de är lite nedstämda och nere.

  That's life; deal with it!  Det var det om det; kom gärna med synpunkter och åsikter i frågan!

  "Livet är en dans på rosor, men det är en dans med svåra steg."

  http://kamratmattis.blogg.se/images/prod_257_1162243504.jpg     http://bloggbilder.aftonbladet.se/images/3281/img_4521fa2d82932.gif     http://home.swipnet.se/kerstiniroslagen/berg.jpg

  6 år och 7 månader

  Kategori: Det dagliga livet

  Så länge har jag och Andreas varit tillsammans idag!


    


  image109
  Puss på dig älskling!

  Tjejsnack v. 36

  Kategori: Tidsfördriv

    I bakgrunden
  • Vad har du för startsida när du öppnar Internet, och varför just den?
   Eniro.se- Alltid bra att ha...
  • Vad har du för skrivbordsbakgrund i din dator, och varför just den?
   Teal'c- För att han är så söt!
  • Vad har du för bakgrundsbild i din mobil, varför just den? Om du inte har sån mobil, vad skulle du vilja ha, varför?
   Den som hör till temat Female line- En fin rörlig bakgrund med rosa blad och grå vågiga streck...
  • Vad ser du om du tittar ut genom närmaste fönster?
   Gräsmattan, gatan och huset mittemot.
  • Vad hör du för ljud i bakgrunden?
   Bara datorns brus.

   image108

  Livstid

  Kategori:

  Har precis läst ut boken Livstid av Liza Marklund. Boken fortsätter exakt där Nobels testamente slutade; Annika och barnen sitter i taxin på väg bort från sitt brinnande hus. På det sättet kastas man direkt in i handlingen, och den fortsätter i ett rasande tempo.

  Jag gillar Liza Marklunds böcker; hon skriver på ett sätt som gör att man sitter som klistrad framför hennes böcker, och inte kan lägga dem ifrån sig innan man läst färdigt. Livstid är inget undantag.

  Jag gillar dessutom att Annika Bengtzon inte är så där kaxigt självsäker som många andra huvudpersoner i olika bokserier; tvärtom så känns det som om hon ständigt balanserar på gränsen till ett sammanbrott. Det som håller ihop henne är barnen, och känslan av att hon måste hålla ihop för deras skull, för att ge dem trygghet när allt rasar samman...

  Rekommenderas starkt!

  livstid_omslag3.jpg

  Jobb, massage och träning

  Kategori: Det dagliga livet

  Har jobbar nätter hela helgen, och har haft sjukt mycket att göra, med flera patienter som var väldigt dåliga.
  Nu är jag ledig tills på onsdag kväll, och det känns skönt. Tog semester imorgon, eftersom jag ska till skolan då, och har väldigt mycket kvar att läsa tills dess...

  Idag har jag varit och fått massage igen. Den massören jag går hos är verkligen jättebra; jag känner stort förtroende för att hon kommer att få ordning på min rygg. Sedan så tror jag att jag kommer att vara tvungen att fortsätta gå dit regelbundet, för att förebygga nya problem. Jag har ju trots allt haft problem med ryggen mer eller mindre hela livet, så det är väl bara att inse att det är min svaga punkt!

  Den här veckan startar Nautilus gruppträningspass igen; så som jag har längtat!
  De har utökat den afrikanska dansen till två gånger i veckan; roligt!
  Det som är väldigt tråkigt är att de helt har tagit bort både streetdance och jazz från schemat, så nu är den afrikanska dansen den enda dansklass som finns kvar..:(

       

  Har ställt min aromabrännare vid datorn, och för tillfället sprider sig den ljuva doften av jordgubbsrabarber i lägenheten... mysigt värre!

  Jordgubbsland Aromabrännare

  Nu läsa lite, och sedan sova lite till, har inte alls sovit tillräckligt idag, eftersom jag skulle gå på massagen.